Czyste powietrze

Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięć:
1. Przedsięwzięcie obejmujące:

  Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji (nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej) do Maksymalna kwota dotacji (obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną) do
  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
  bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
  - zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
  bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
  bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł
  (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  2. Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się. Wyjątkiem jest możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dotacji o faktycznie poniesiony koszt przeprowadzenia audytu energetycznego.
  3. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, wskazana w powyższej tabeli, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
  2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
   a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
   b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

  4. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym38 budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).
  5. Maksymalne kwoty dotacji określono na jeden budynek/lokal mieszkalny