Mój prąd 5.0

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing

w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program Mój Prąd 5.0 jest adresowany do osób, które wykorzystują wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną prąd na własne potrzeby. Mogą to być zarówno wnioskodawcy rozliczający się w systemie net-billing, jak i ci dotychczas rozliczający się w net-meteringu. Druga grupa osób otrzyma dofinansowanie tylko w niektórych przypadkach, o których wyczerpująco piszemy poniżej:

 Główne założenia programu:I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:     a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;     b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;     c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.III. 

Mój Prąd 5.0 – zasady dotyczące wysokości dofinansowania

Decydując się na złożenie wniosku na dofinansowanie Mój Prąd 5.0, należy mieć świadomość, że jego wysokość będzie uzależniona od rodzaju urządzeń, które zamierzamy zamontować. Maksymalna wartość dotacji nie może jednak przekroczyć 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Należy ponadto pamiętać, że jeśli chcemy otrzymać wsparcie z programu Mój Prąd 5.0, możemy uwzględnić jedynie wydatki poniesione po 01.02.2020. Co więcej, aby móc otrzymać dotację, inwestycja musi zostać zakończona, a więc w momencie składania wniosku wszelkie elementy instalacji i urządzenia powinny być już podłączone.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:     a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);     b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).   3. Urządzenia dodatkowe:     a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;4) Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł    b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł    c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł    d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Zmiany w programie Mój Prąd 5.0

IV. Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania. Złożenie wniosku Rozszerzonego – tylko na elementy dodatkoweDotyczy tylko dodatkowych elementów tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.(wskazanie nr wniosku podstawowego w naborze piątym (MP5) lub czwartym (MP4))

Program Mój Prąd 5.0 – czy będzie kontynuacja?

W 2024 roku ma ruszyć kolejna odsłona programu Mój Prąd 5.0. Podobnie jak w poprzedniej edycji dofinansowanie będzie można otrzymać nie tylko na zakup instalacji fotowoltaicznej, ale również na jej rozbudowanie o magazyny energii, inteligentne systemy sterujące czy też pompy ciepła.

Można się spodziewać, że w kolejnych latach lista przedsięwzięć możliwych do sfinansowania w ramach programu będzie rosnąć – podobnie jak wysokość dotacji. Kolejna edycja programu Mój Prąd 5.0 ruszy najprawdopodobniej w połowie 2024 roku.

Warto pamiętać, że choć czas przewidziany na składanie wniosków wynosi kilka miesięcy, poprzednie odsłony pokazały, że nie należy zwlekać. Środki przeznaczone na Mój Prąd 5.0 wyczerpały się bowiem wcześniej, a o przyznaniu dotacji decydować może kolejność zgłoszeń.

Trzeba ponadto mieć na uwadze, że uczestnicząc w programie Mój Prąd 5.0 i kolejnych edycjach, nie można jednocześnie brać udziału w projekcie Czyste Powietrze – poza jednym przypadkiem opisanym przez regulamin.