Mój prąd 5.0

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing (w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.

 Główne założenia programu:I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:     a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;     b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;     c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:     a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);     b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).   3. Urządzenia dodatkowe:     a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;4) Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł    b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł    c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł    d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 złIV. Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania. Złożenie wniosku Rozszerzonego – tylko na elementy dodatkoweDotyczy tylko dodatkowych elementów tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.(wskazanie nr wniosku podstawowego w naborze piątym (MP5) lub czwartym (MP4))